فرم مربوط به شرکت های حامی کنفرانس

فرم مربوط به شرکت های حامی کنفرانس

این فرم مختص شرکتهایی است که مایل به حمایت از چهارمین کنفرانس انجمن جلبک شناسی ایران می‌باشند.

نام و نام خانوادگی متقاضی حمایت *
نام شرکت *
نام خدمات قابل ارائه یا محصول تولیدی *
نام محصول تولیدی *
نوع درخواست متقاضی *
مبلغ مورد نظر برای حمایت *