فرم ثبت نام اعضای حقیقی انجمن جلبک شناسی ایران

نام موسسه سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
5- در چه زمینه هایی مایل به همکاری با انجمن می باشید؟
6- عکس آخرین مدرک تحصیلی(برای دانشجویان اسکن کارت دانشجویی)
7-عکس 3*4
9- انتخاب نوع عضویت(یک ساله)

شماره حساب جاری: 342077986 نزد بانک تجارت شعبه () دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن جلبک شناسی ایران شماره کارت : 5359-8370-0766-5132

اینجانب با اطلاع از مفاد اساسنامه انجمن جلبک شناسی ایران با تایید صحت کلیه مندرجات فوق تقاضای عضویت می نمایم

خدمات انجمن جلبک شناسی ایران در قبال اعضا (حقیقی و حقوقی)

1- ارائه تخفیف در هزینه ثبت نام شرکت در کنگره های ملی و بین المللی که توسط انجمن جلبک ناسی ایزان برگزار می گردد.

2- همکاری در برگزاری سمینارها، همایش ها و نشست های تخصصی.

3- استفاده از امکانات آموزشی، کاربردی و کارگاهی انجمن جلبک شناسی ایران در طول سال و تخفیف در هزینه ثبت نام.

4- همکاری در اجرای مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی.

5- برنامه ریزی جهت شرکت اعضا در بازدیدها و سفرهای علمی با ارائه تخفیف در هزینه ها.

6- همکاری در انتشار کتاب های علمی در حوزه جلبک شناسی و سایر رشته های وابسته.

7- ارائه گواهی نامه عضویت رسمی انجمن جلبک شناسی ایران به زبان فارسی و انگلیسی به اعضا.