کلکسیون یا بانک جلبکی

کلکسیون یا بانک جلبکی

کلکسیون یا بانک جلبکی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
کلکسیون جلبکی علاوه بر حفظ ذخائر ژنتیکی کشورها، می تواند در معرفی سویه های نوین به صنعت نیز کمک نماید.
نکته ای که در بانک های میکروارگانیسمها از جمله جلبک ها باید در نظر داشت، نحوه حفاظت از سویه هاست. 
برای نگهداری سویه ها پروتوکل های مختلفی وجود دارد چراکه ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک آنها در این زمینه مهم هستند. 
استفاده از گلیسرول برای حفاظت در دمای منفی 80، کشت پلیت آگار، اسلنت های جلبکی، نگهداری در نور با شدت کم، دمای سرد از جمله روش های نگهداری کلکسیون است. 

چه بانک های جلبکی در ایران یا جهان می شناسید؟