محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

 

بیوتکنولوژی جلبک ها

مهندسی مولکولی سویه ها

تنظیمات متابولیک برای تولید فراورده ها و سوخت های زیستی

 غربالگری و توسعه سویه های جدید

 بهینه سازی فرآیندهای زیستی

  زیست شناسی جلبک ها و تنوع زیستی

 تنوع زیستی جلبک ها با تاکید بر جدایه های بومی

جنبه های زیست شناسی رویکردهای رشد فوتوتروف، هتروتروف و میکسوتروف

   پرورش جلبک

 فن آوری های کشت و پرورش جلبک ها

 طراحی، مهندسی و کنترل فتوبیوراکتورها

سیستم های کشت فوتوتروف، هتروتروف و میکسوتروفیک

   خسارات و مدیریت آفات و بیماری

  سیستم ها و فن آوری های برداشت جلبک و پالایش زیستی

فن آوری های برداشت، آبگیری و خشک کردن

 فرآیندهای تولید محصولات زیستی

استراتژی یکپارچه برای تولید محصولات با ارزش بالا و کم ارزش مبتنی بر جلبک

فن آوری های جدید در توسعه تحقیقات جلبکی

 محصولات زیستی و کاربردهای تجاری جلبک

 کشاورزی و کودهای زیستی  

آبزی پروری

صنایع غذایی و غذاهای فراسودمند

داروسازی و آرایشی و بهداشتی

خوراک دام

مدل‌سازی و تحلیل چرخه حیات، آنالیز جنبه های فنی- اقتصادی و پایداری چرخه تولید جلبک 

جلبک ها و پایداری محیط زیست

 جذب و استفاده از CO2

 زیست پالایی و تصفیه فاضلاب

سوخت های زیستی

مقررات و سیاست گذاری ها برای توسعه صنعت جلبک


      Algal Biotechnology

        Molecular Engineering

        Metabolic Regulation for Bioproducts and Biofuel

        Strain Development

        Bioprocess optimization

      Algal Biology and Biodiversity

       Algal Biodiversity with Emphasis on Native Isolates

        Phototrophic, Heterotrophic and Mixotrophic Growth Approaches

.      Algae Cultivation

        Cultivation Technologies

        Bioreactor Design, Engineering, and Control

       Phototrophic, Heterotrophic and Mixotrophic Cultivation Systems

       Crashes, Pests, and Disease Management

      Algal Harvesting and Biorefinery Systems and Technologies

        Harvesting, Dewatering, and Drying Technologies

        Chemicals and Biomaterials Production Processes

  • Integrated Strategy for High- and Low-Value Algal-Based Products
  • New Technologies in Support of Algal Research

      Bioproducts and Commercial applications of Algae

        Agriculture and Fertilizer Suppliers

        Acquaculture

       Fine and Bulk Chemicals

        Food Industries

        Nutraceuticals

        Pharmaceuticals and Cosmetics

        Animal Feed

        Biofuel

      Life Cycle, Technoeconomic, and Sustainability Modeling and Analysis of Algal Production Cycle Systems

     Algae and Environmental Sustainability

        CO2 Capturing and Utilization

       Bioremediation and Waste Water Treatment

        Bioenergy

    Regulations and Policy Shaping the Algae Industry