اعضاء سازمان کنفرانس

اعضاء سازمان کنفرانس

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

ریاست کنفرانس: مجید عمیدی فر

 

دبیر کمیته علمی: محمد امین حجازی

 

اعضای کمیته علمی

حسین ریاحی

ندی سلطانی

محمد علی نعمت اللهی

مصطفی نوروزی

شادمان شکروی

اکرم احمدی

امید توکلی

هادی غفاری

فاطمه قلی زاده

مریم عامری

زهرا امینی خوئی

افسانه لاریمی

سارا محسنی

احسان عطا زاده

مهسا صدیقی

مجید میرزایی

مهدی رضایی

 

دبیر اجرایی: مصطفی نوروزی

اعضای کمیته اجرایی

اکرم احمدی

مریم عامری