تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال چکیده:

 1403/01/30

آخرین مهلت واریز هزینه:

3 روز پس از پذیرش چکیده

تاریخ برگزاری کنفرانس:

 23 و 24 خرداد ماه 1403